Forsvarskommisjonens besøk til Kirkenes og Tromsø

Kommisjonen har vært i Kirkenes og Tromsø for å få innsikt i forholdet mellom Norge og Russland og hvordan det påvirker Finnmark, samt bedre forståelse av hvordan klimaendringer vil endre Arktis frem mot 2040.

Denne uken har Forsvarskommisjonen vært i Kirkenes og Tromsø i forbindelse med deres første offisielle reise som i sin helhet er viet Nord-Norge. Hensikten med besøket til Kirkenes var å møte aktørene i det sivil-militære samarbeidet, samt å få innsikt i forholdet til Russland på grensen. Finnmark har alltid spilt og vil spille en sentral rolle i norsk sikkerhetspolitikk og i forsvaret av Norge i overskuelig fremtid. I Tromsø var de pågående klimaendringene og konsekvensene for norsk sikkerhet og sivil-militært samarbeid på dagsorden. Begge steder ble det arrangert åpne debattmøter med stort lokal oppmøte og engasjement. 

Vi har fått mange gode og interessante innspill under vårt besøk til Kirkenes og Tromsø

Leder an Forsvarskommisjonen, Knut Storberget.

– Innsikt i Forsvarets oppdrag i Finnmark og på grensen er viktig for kommisjonens arbeid. Vi har fått nye perspektiver på sikkerhet og beredskap i nord fra mange ulike aktører. Det har vært nyttig å lære om klimaendringenes betydning for fremtidig sivil og militær aktivitet i nord.

Norsk-russiske grense

På Jarfjord grensestasjon orienterte politimester i Finnmark Ellen Katrine Hætta og grensekommissær Jens-Arne Høilund om hvordan de samarbeider med Forsvaret i overvåkningen av grensen til Russland. Oberst Tomas Beck orienterte om gjenopprettelsen av Finnmark Landforsvar og hvordan dette har styrket planlegging og ledelse av landoperasjoner i Finnmark. Samarbeidet mellom politi, forsvar og lokale og regionale myndigheter var en forutsetning for å lykkes. Forsvarskommisjonen fikk hilse på soldater i førstegangstjeneste og ble orientert om hvordan oppdraget på grensen løses. 

Kirkenes
Kommisjonen var i Kirkenes for å lytte og lære. Sør-Varanger befinner seg bare få mil fra Nordflåtens atomubåter, men har også vært kjernen i samarbeidet på tvers av grensen. Å besøke grensen og møte menneskene som bor og jobber der er avgjørende for å forstå Norges situasjon i nord. Kommisjonen fikk innsikt i hvordan avskrekking og militærmakt kan bidra til sikkerhet og stabilitet, men også hvordan det påvirker relasjoner og naboskap. Det ble også diskutert hvordan handel, samarbeid og tilstedeværelse kan øke sikkerhet og tillit mellom land og folk. Kommisjonen møtte flere representanter for lokale og regionale myndigheter mens de var i Kirkenes.

Tromsø

For norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk er klimaendringenes effekt i nordområdene av særlig betydning. Smelting av isen kan åpne for ny virksomhet og nye aktører i et område av strategisk viktighet for stormaktene og av stor betydning for Norge. Dette kan gi seg utslag i økt interesse for potensielle naturressurser, nye seilingsmønstre og endringer i det militære nærværet i regionen. I regi av Norsk Polarinstitutt og ved hjelp av de mange forskningsmiljøene på Framsenteret og Universitetet i Tromsø, samt ulike beredskapsorganisasjoner, fikk kommisjonen en bedre forståelse av hvordan klimaendringer vil endre Arktis frem mot 2040, hvilke konsekvenser dette vil få for menneskelig aktivitet i regionen og hva dette potensielt kan bety for fremtidig sivil-militært samarbeid og beredskapsplanlegging.