Snakket med forsvars- og sikkerhetsindustrien

Forsvarskommisjonens leder, Knut Storberget, innledet på forsvars og sikkerhetsindustriens forenings årlige konferanse på Sundvolden, 7. juni. Han holdt et innlegg om forsvarskommisjonens oppdrag og om status i arbeidet. Storberget fremhevet også noen problemstillinger som har vært oppe til diskusjon så langt.

Konferansen Info/Erfa er en arena hvor forsvarssektoren, myndighet og Forsvaret møtes for å dele informasjon og utveksle erfaringer. 

Storberget påpekte at de store omveltningene som har skjedd i verden siden Russlands invasjon av Ukraina 24/2 har gjort alvoret og oppdraget både viktigere og vanskeligere. 

Videre trakk han frem mandatets konkrete spørsmål vedrørende teknologi og hvilke muligheter og utfordringer de representerer for norsk sikkerhet og utvikling av forsvarssektoren. Han minnet om at det å spå fremtiden er krevende, spesielt når endringstakten er så høy. Hvordan vil samfunnet vårt påvirkes av blant annet kunstig intelligens og automatisering? 

– Noen ganger føles det ut som vi står overfor en like stor omveltning av samfunnet som den industrielle revolusjon. Man snakker stadig om det store potensialet som ligger i brytningsteknologien og som berører stadig flere aspekter av vår tilværelse.

Videre understreket Storberget viktigheten av et godt og effektivt samarbeid mellom industrien, Forsvaret og myndighetene. Trekantsamarbeidet har bidratt til å omsette teknologi til materiellsystemer som møter behovene til Forsvaret og allierte.

Til slutt omtalte kommisjonslederen mulighetene som ligger i det nordiske samarbeidet nå som Finland og Sverige har søkt om medlemskap i NATO. Knut Storberget avsluttet med å utfordre industrien til å komme med innspill til kommisjonen.

I den etterfølgende samtalen, ledet av Siri Lill Mannes, diskuterte Storberget med Espen Skjelland fra FFI, Morten Brandtzæg fra Nammo, Trond Kotte fra Forsvarsstaben, og Geir Hågen Karslen fra Forsvarets Høgskole.

Kommisjonslederen tok seg også god tid til å se på utstillingene og snakke med og lytte til representantene fra forsvarsindustrien.