Forsvarskommisjonen på Europa-besøk

12-16. september var Forsvarskommisjonen på reise i Europa og besøkte NATOs hovedkvarter, den norske EU-delegasjonen, forskningsmiljøer, og viktige hovedsteder.

Formålet med reisen var å innhente informasjon, drøfte de sikkerhets- og forsvarspolitiske utviklingstrekk og hva utviklingen betyr for norsk og europeisk sikkerhet. Budskapet var klart: Det er en ny sikkerhetspolitisk situasjon i Europa og europeiske land må gjøre langt mer for å ivareta sikkerhet og beredskap.

Noen av temaene som ble belyst var amerikansk bistand til Europa og betydningen av at Europa gjør mer for å trygge egen sikkerhet, EUs rolle som sikkerhetspolitisk aktør, samspillet mellom EU og NATO. Kommisjonen fikk også innblikk i fremtiden for nordisk forsvarssamarbeid og hva Finland og Sveriges medlemskap i NATO vil ha å si for Norge, Norden og Europa. Konsekvensene av krigen i Ukraina var et sentralt bakteppe for alle kommisjonens samtaler.

12-16. september var Forsvarskommisjonen på reise i Europa og besøkte NATOs hovedkvarter, den norske EU-delegasjonen, forskningsmiljøer, og viktige hovedsteder.

Kommisjonen har fått grundige orienteringer av nøkkelpersoner i NATO og EU på fremtidens sikkerhetspolitiske utfordringsbilde samt dagsferske etterretningsvurderinger.

– Vi har hele tiden visst at det er utfordrende å si noe klart om hvordan verden vil se ut om 10-20 år. Dette har også blitt bekreftet under denne reisen. Verden er mer uforutsigbar. Da er det viktig å holde fast på hvilke verdier og interesser vi skal forsvare og se på hvordan vi kan posisjonere oss både nasjonalt og internasjonalt for å kunne håndtere bredden av dagens og morgendagens utfordringer. Denne reisen har gitt oss nyttige innspill og tanker som vi skal bruke inn i vårt arbeid, sier kommisjonens leder, Knut Storberget.

Kommisjonen reiste samlet til Brussel, men delte seg deretter for å få muligheten til å dekke flere aktuelle land på sin reise. Den ene delegasjonen fortsatte sine samtaler i London og Stockholm og den andre besøkte Berlin og Helsinki.

Dette er den første av kommisjonens utenlandsreiser, og alt i oktober går turen til en av Norges viktigste allierte – USA. Utenlandsbesøkene er en viktig del av kommisjonens informasjonsinnhenting og en mulighet til å drøfte tanker om sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer for Norge i et 10-20 års perspektiv.

– Noe av det jeg tar med meg fra denne reisen er at internasjonalt samarbeid om forsvars- og sikkerhetspolitikk er viktigere enn noen gang. Med Sverige og Finland i NATO endres rammetingelsene for sikkerhet og forsvar av Nord-Europa betraktelig, og det krever at vi tenker nytt om hvilke operative og logistiske muligheter dette gir. Vi står overfor sektorovergripende sikkerhetsutfordringer, ikke bare mot våre territorielle grenser, men også i form av sammensatte trusler slik som cyberangrep og bruk av energi og råvarer som et press- og maktmiddel. Dette treffer hele samfunnet, og rammer kanskje særlig sivilsamfunnet. For meg har det blitt enda klarere at EU spiller en viktig rolle i arbeidet med å forsvare sivilsamfunnet, sier Storberget.