Hektisk periode

Forsvarskommisjonen har den siste perioden deltatt på en rekke arrangementer. Kommisjonen er fortsatt i en fase hvor det er fokus på å samle innsikt og kartlegge.

Forrige uke deltok på kommisjonen på Sårbarhetskonferansen, sjømaktseminaret til Sjøforsvaret og lanseringen av boken av Totalforsvaret i praksis.

På Sårbarhetskonferansen var temaet blant annet arbeidet til henholdsvis forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen og hvordan gi anbefalinger i en verden hvor trussel- og risikobildet er i stadig endring.
Storberget trakk blant annet fram at det i en tid med økende global og regional spenning er utfordrende å vurdere sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer som Norge kan ta for å ivareta norsk sikkerhet i et 10-20 års perspektiv. Samtidig er det nettopp i usikre tider også veldig viktig å skape forutsigbarhet ved å planlegge for et lengre tidsperspektiv. Storberget framhevet også at sivilt-militært samarbeid er sentralt i mandatene til begge kommisjoner, og det er god dialog og noen ganger felles samlinger mellom kommisjonene for å drøfte disse problemstillingene nærmere.

Forrige uke deltok på kommisjonen på Sårbarhetskonferansen, sjømaktseminaret til Sjøforsvaret og lanseringen av boken av Totalforsvaret i praksis. Foto: Gro Mortvedt/Forsvarskommisjonen

Sjømakt i fokus

Sjømilitært Samfund i samarbeid med Sjøforsvaret arrangerte Sjømaktseminaret 2022. Seminaret dekket en bredde av tematikk hvor hovedtema var nye strategiske utfordringer, herunder strategiske premisser og forutsetninger, effekten av fellesoperasjoner i det maritime domenet, cyber og space, veivalg og prioriteringer for forsvaret av Norge i et 10- 20 års perspektiv. Kommisjonsleder Storberget innledet om forsvarskommisjonen som et utgangspunkt for en paneldebatt i etterkant. Storberget la vekt på mulighetene som ligger i det nordiske samarbeidet i NATO. Han snakket videre om Tysklands «Zeitenwende» og om hva som skal til for at Norge har et tilsvarende vendepunkt når det gjelder behovet for å styrke sikkerhet, beredskap og forsvar i Norge. Han pekte også på samarbeidet med totalberedskapskommisjonen og at det legges opp til noen felles anbefalinger fra de to kommisjonene. I paneldiskusjonen deltok kommisjonsmedlem Audun Halvorsen, som er leder av beredskapsavdelingen i Rederiforbundet. Kommisjonsmedlemmene Liv Signe Navarsete og Espen Rasmussen deltok også seminaret.

Deltok på boklansering

Storberget deltok under lanseringen på Litteraturhuset 30. september av boka Totalforsvaret i praksis. Boka, som er redigert av Gjermund Rognved og Per Martin Norheim-Martinsen, tar blant annet opp spørsmålet om hva som skal til for at totalforsvaret skal fungere best mulig. Storberget snakket blant annet om hvordan vi fremover må sikre best mulig utnyttelse av samfunnets ressurser innenfor rammen av totalforsvaret når det gjelder forebygging, beredskapsplanlegging, krisehåndtering og konsekvenshåndtering.