Kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Lindesnes og Vennesla i Region Kristiansand

Innspill til Forsvarskommisjonen

Kristiansand, 09.11.2022

Innspill fra Region Kristiansand:
Sørlandet er uten militær tilstedeværelse og landsdelen er sårbar i en krise- og krigssituasjon. Den nåværende sikkerhetspolitiske situasjonen viser at Forsvaret må styrke sin tilstedeværelse på Sørlandet, for å kunne forsvare viktig infrastruktur og produksjon. Militære anlegg ved Kjevik og Evje er godt vedlikeholdte og tilgjengelige.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen er sterkt endret i løpet av siste år, og med vår regions strategiske plassering mot Skagerrak, er det behov for forsvarsmessige tiltak med militær tilstedeværelse. For regionens befolkning er det også viktig å redusere den opplevde militære sårbarheten.

Følgende forhold er sentrale:

Strategisk plassering og logistisk knutepunkt
Regionen og Sørlandet har strategisk plassering for å kunne motta allierte styrker med egnede havner, flyplass og veginfrastruktur, i tillegg til strender og landingsområder. Norge vil være avhengig av alliert hjelp i en krise eller krigssituasjon, og av at det er militære styrker til å bistå i en slik situasjon.

Militær tilstedeværelse på Sørlandet og i regionen vil bidra til å sikre kontroll over det nære sjøterritoriet i Skagerrak og Østersjøen, og vil være en viktig del av totalforsvaret av Norge.

Havnen, Kjevik lufthavn, E39, E19 og RV9 vil være logistiske knutepunkt i en krise eller krigssituasjon. Kristiansand vil være det nærmeste fysiske punktet mot Europa, og dermed EU og NATO. Kristiansand Havn har stor kapasitet til å ta imot mannskaper, i juni 2022 tok havnen imot 12 000 passasjerer.

Kjevik vil ha oppdatert leirkapasitet til militære styrker. Evje vil kunne ivareta deler av HV08, og HV07, om det besluttes opprettet igjen. Dimensjonering og lokalisering her bør være med i Forsvarskommisjonens vurderinger.

Forsvare nøkkelanlegg og energiforsyning
Verdier tilsvarende 25 milliarder kroner skipes hvert år over havna i Kristiansand og Lindesnes. En stor del av dette er produkter fra prosessindustri, og vil være kritiske varer i en krise eller krigssituasjon. Dette betyr at havna og infrastrukturen er særskilte objekt som må sikres.

Strømnettet er også av avgjørende betydning for forsvarsevnen. Strømkablene på Sørlandet som binder Norge sammen med kontinentet vil være viktige både for Norge, men også for våre allierte i en krisesituasjon. Olje- og gassanlegg, samt utbygging av havvind, tilsier at forsvarskapasitet og evne i Agder og Rogaland er viktig for å sikre energiforsyning under en truende sikkerhetsmessig krise; ikke bare i Norge, men også overfor sterke allierte støttespillere. Forsvaret må planlegge for å ha kapasitet til å forsvare de mange nøkkelanlegg som ligger i Agder og Rogaland.

Sørlandet og Kristiansandsregionen har høy kompetanse på havnedrift, energiforvaltning, teknologiutvikling og robotteknologi som vil være viktige ressurser i en forsvarssituasjon.

Skolesenteret på Kjevik
Skolesenteret på Kjevik har faglig kompetanse og godt vedlikeholdte lokaler med ledig kapasitet til videre utvikling. Flytting av luftforsvarets aktivitet på Kjevik frarådes da det i dagens sikkerhetspolitiske situasjon er viktigere å bruke ressursene til å ruste opp tilstedeværelse på Sørlandet, i stedet for å redusere den. Flytting generer merbehov innen investering på Værnes.

Å bruke Kjevik til skolesenter og andre militære formål vil være god ressursforvaltning og et viktig strategisk grep i dagens sikkerhetspolitiske situasjon.

Oppsummert
Sørlandet er strategisk plassert og har viktig infrastruktur, kompetanse og produksjon som kan benyttes og må sikres i en krise og krigssituasjon. Militære anlegg ved Kjevik og Evje er godt vedlikeholdte og tilgjengelige. Militær tilstedeværelse på Sørlandet vil være en viktig brikke i totalforsvaret av Norge sett i lys av en utrygg situasjon i Europa og landsdelens nærhet til områder i krig.

Jan Oddvar Skisland Tone Marie Nybø Solheim
Styreleder Daglig leder

Brev-til-Forsvarskommisjonen.pdf