Møtte toltalberedskapskommisjonen

Onsdag 7. desember gjennomførte forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen sitt andre fellesmøte i Oslo. Sentralt i møtet var muligheter for felles anbefalinger og utveksling av funn fra kommisjonenes arbeid så langt.

De to kommisjonene brukte første del av dagen til å dele informasjon om status i arbeidet siden deres forrige møte i mai og redegjøre for noen hovedfunn som er sentrale for begge kommisjoners videre arbeid.

– Våre to kommisjoner jobber tett og vi har jevnlig dialog med totalberedskapskommisjonen for å avstemme arbeidet vårt. Selv om vi har to forskjellige mandat er det deler av begges mandat som har en viss overlapp. Det er også verdifullt å lytte til medlemmene i totalberedskapskommisjonens refleksjoner knyttet til spesielt totalforsvar og sivil beredskap, sier Knut Storberget, leder av forsvarskommisjonen.

Onsdag 7. desember gjennomførte forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen sitt andre fellesmøte i Oslo.


De to kommisjonene fikk også besøk av politidirektør Benedicte Bjørnland og sjef for Forsvarsstaben, Elisabeth Natvig. De deltok i en sesjon hvor kommisjonene så spesielt på ansvar, roller, myndighet og ressursbruk i fred, krise og krig.

– Krisene Norge har erfart de siste årene viser at det er svært viktig at både forsvar og samfunn må virke samtidig og er gjensidig avhengige av hverandre i mange sammenhenger. Hvordan vi organiserer dette blir stadig viktigere, sier Storberget

– Vi står også ovenfor tøffe prioriteringer og begge kommisjoner må bidra til at vi utnytter samfunnets verdier best mulig og får mest mulig igjen for det vi bruker på sivil og militær beredskap, sier Storberget.

Totalberedskapskommisjoen skal levere sin rapport en knapp måned etter Forsvarskommisjonen og er også godt i gang med arbeidet med sin rapport.

– En robust beredskap betyr at alle må være med, fra det offentlige, næringsliv og private til frivilligheten og det må være klare og tydelige linjer fra topp til bunn i systemet, sa lederen av totalberedskapskommisjonen, Harald Sunde.

Møtte utenriksministeren
Forsvarskommisjonen, som var samlet hele uken, fortsatte torsdag og fredag med møter med utenriksminister, Anniken Huitfeldt for å diskutere Norges forhold til Russland, Kina og Europa. De møtte også representanter fra forsvarsdepartementet, justisdepartementet og statsministerens kontor for drøfte hvilken krisehåndteringsstruktur og mekanismer Norge bør ha for å best håndtere ulike forsvars-, sikkerhetspolitiske og beredskapsmessige kriser i fremtiden.

– Disse møtene er veldig viktige nå når vi er kommet så langt i vårt arbeid. Å få spesielt utenriksministeren inn nå er fint for å høre hennes betraktninger knyttet til Russland og Kina, men også et Europa, som er i stadig endring, sier Storberget.