Elverum og Omegn Forsvarsforening (EOFF)

Elverum og Omegn Forsvarsforening (EOFF) ønsker å bidra med innspill til kommisjonsarbeidene som pågår og vil uttrykke vår bekymring for landmaktens evne til å løse oppgaver.

Bakgrunnen er i hovedsak todelt slik vi ser det. For det første er den russiske invasjonen i Ukraina en uhyggelig påminnelse om hvor viktig det er å ha et troverdig forsvar med nødvendige kapasiteter, volum og utholdenhet.

Etter vår mening er ikke Forsvaret dimensjonert for det i dag. Forsvaret er for lite i volum, har liten evne til å imøtekomme den økende trussel, og evne til å bidra i å imøtekomme hybride trusler på en effektiv måte.

Siden århundreskiftet har det skjedd en sterk reduksjon i volum. Heimevernet er nesten halvert fra 80.000 soldater til 40.000 soldater. Hæren er i dag på ca. 10.000 soldater og består i dag av en brigade med flere kapasitetsmangler, utilstrekkelig ildkraft og manglende løfte- og forflytningskapasitet. I tillegg til Brigade Nord består Hæren av Grensevakten, Hans Majestet Kongens Garde og Finnmark Landforsvar.

Å bygge ned et forsvar går fort i motsetning til å bygge opp. En oppbygging tar lang tid, koster mye og medfører mange vanskelige politiske prioriteringer og avveininger i forhold til andre samfunnsoppgaver. Det er derfor viktig at Forsvarets struktur har en langsiktig tidshorisont og ligger fast i et 20 – 40 års perspektiv som samsvarer med levetiden på de største og dyreste kapasitetene.

I dette perspektivet vil både forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonens arbeid være viktige premissgivere for den fremtidige organisering av vårt Forsvar. Uansett tidsperspektiv og levetid på kapasiteter må man klarlegge minimumsbehov på kapasiteter og volum for den fremtidige strukturen.

Vi mener Hæren bør økes ved at den først fyller kapasitetshullene i Brigade Nord. Dernest etableres en brigade i henholdsvis Trøndelag og Østlandet på «mobiliseringsbasis», kontraktbasis eller kombinasjoner. Det kan gjøres ved å fremskynde de høyest prioriterte materiellprosjekter og anskaffelser til Brigade Nord. Dernest begynne å bygge opp en database for rulleføring av personell til to brigader og deretter vurdere kapabiliteter og kapasiteter til to brigader som bygges opp over tid. Alternativt bygge opp to felles brigader med Sverige i Sør-Sverige og Sør-Norge.

Heimevernets evne til å ivareta de territorielle oppgavene er blitt svekket de siste årene med halveringen av HV i volum kombinert med stadig økende bruk som under pandemien og til vakt og sikringsoppdrag ved våre olje- og gass anlegg ved kysten.

Det økende behovet og øket press på HV gjør at vi mener at Forsvaret må vurdere å styrke HVs evne til å ivareta vakt- og sikringsoppgaver. Vi foreslår derfor å etablere en HV-rekruttskole med bakgrunnen i det lave antall HV-soldater og det økende presset og bruken av HV de siste årene som flomhåndtering, pandemien og andre oppdrag. Vi mener at HV ikke er dimensjonert for den økende oppdragsmengde.

EOFF foreslår derfor en økning av kapasiteten ved å øke volumet gjennom større utdanning spisset mot vakt og sikring. Det bør derfor vurderes å starte en egen utdanning på 3 mnd. innen vakthold og sikring. Etter 3 mnd. utdanning innen vakthold og sikring gjør mannskapene 6-9mnd. nyttetjeneste og overføres deretter permanent til HV. Bonusen av dette er at man øker «ståtiden» og HV vil ha flere mannskaper tilgjengelige enn ved dagens ordning. En utvidelse av antall vernepliktige vil bidra til å øke forsvarsviljen.

En annen utfordring til HV er å rekruttere og beholde befal med god nok kompetanse. Befalsutdanningen bør derfor økes og man bør vurdere å legge inn en kvote til HV ved Krigsskolen. Samtidig må man øke produksjonen av befal gjennom en HV-lagførerutdanning.

Allerede i dag er det en leir klar til bruk for dette formålet, Haslemoen leir på indre Østlandet. Det bør derfor vurderes å etablere en slik utdanning og å vurdere å legge denne til Haslemoen som på kort tid kan tas i bruk ved at all Eiendom, bygg og anlegg (EBA) er på plass og kan raskt tas i bruk som en midlertidig løsning og eventuell videreføring som permanent løsning.

Haslemoen ligger nær Elverum og kan være en god avlastingsleir til Terningmoen. Det gir også økt mulighet for samtrening med Sverige ved et svensk medlemskap i Nato.

HV generelt må gis større mobilitet og spesielt må HV få mobilitet utafor vei i de to nordligste fylker. HVs evne til beskyttelse gjennom tilføring av luftvern og evne til tapspåføring må økes.

Jan Eirik Krey

Leder Elverum og Omegn
Forsvarsforening.