Evenes kommune

Evenes kommune vil gi følgende innspill til Forsvarskommisjonens arbeid:

Forsvarets tilknytning til lokalsamfunnene de operere i

Forsvaret har stor betydning for Evenes og andre lokalsamfunn i hele landet. Vi har et betydelig ansvar som vertskommune for helt sentrale kapasiteter i forsvaret av Norge og NATO. Dette er vi svært bevisst på og jobber hver dag med å legge til rette for at dette oppdraget kan løses på beste måte.

Samtidig betyr Forsvarets tilstedeværelse kompetansearbeidsplasser og aktivitet, og har et potensial for å skape flere innbyggere og inntekter til kommunen.

Evenes kommune har et godt forhold til stedlig ledelse ved flystasjonen og et nært samarbeid også med Forsvarsbygg som eiendomsforvalter. Likevel ønsker vi å utfordre forsvarskommisjonen til å se nærmere på Forsvarets overordnede forhold til lokalsamfunnene de opererer i. Dette handler både om et rettferdighetsspørsmål – hva skal en kommune få igjen for at den stiller store arealer til disposisjon for å løse nasjonale og allierte oppgaver – og en spørsmål om Forsvarets robusthet. Det er også slik at vår evne til å være en god vertskommune for Forsvaret er direkte avhengig av et økt antall innbyggere som kan finansiere disse oppgavene, enten det handler om plan, infrastruktur, beredskap, boliger, helse eller andre ting.

I tillegg er det vår påstand at tiltak for bosetting av Forsvarets personell i lokalsamfunnene nært hvor de har sitt militære virke vil styrke Forsvarets evne til å raskt respondere på uforutsette hendelser, enten det er krise eller krig, eller det er en sivil bistandsanmodning.

Forsvarets baser har et betydelig innslag av innpendling. For Evenes snakker man om en langsiktig pendlerandel på om lag en tredjedel av de 600 militært tilsatte. På kort sikt høyere. Innrettingen på Forsvarets pendlerordninger fører videre til at det er de med lengst ansenitet, og som besitter høyest kompetanse og størst beslutningsmyndighet, som pendler mest. I en normalsituasjon er dette uproblematiske for Forsvaret. Men pandemien har vist oss at dette fort kan bli en utfordring når de sivile transportmidlene ikke har normal produksjon. Økt fokus på bosetting og begrensing av pendling vil dermed både gi noe tilbake til vertskommunene i form av økt bosetting og følgelig økte inntekter, og bidra til å styrke Forsvarets robusthet.

Økt bosetting vil styrke Forsvarets evne å yte bistand til sivile myndigheter når det er et akutt behov for dette. Særlig viktig vil dette være for personell som jobber med kapasiteter som både er svært mobile og svært verdifulle i søk- og redningsoperasjoner. Evenes er et slikt sted, som base for hele den nye flåten med maritime patruljefly, P-8 Poseidon. De maritime patruljeflyene kan bistå med sensorer, kommunikasjon, og helhetsbilde i kompliserte operasjoner. Ved skredet i Gjerdrum fylte P-3 Orion en slik funksjon i starten av redningsarbeidet. Samtidig gjør disse kapasitetene flyet svært verdifullt for forsvarets overvåkning av havområdene i nord. Lokal bosetting av personell gjør det mulig å ved en bistandsanmodning stille med ekstra besetning, teknisk personell, og øvrig personell slik at både det sivile og militære oppdraget kan løses.

Forsvaret har behov for gode samarbeid med leverandører for materiell mv. Lokalisering av disse nært forsvarets baser vil være viktig for å ivareta leveringssikkerhet og opparbeide kompetansemiljø. Dette vil legge til rette for etableringer og kunne styrke bosetting.

Forsvarets baser øker også risikobildet knyttet til sivilsamfunnet tett innpå basene. Det er derfor viktig å vurdere behov for økt kapasitet for tilfluktsrom i disse områdene.

Bosetting og beredskap henger sammen.

Innspill-forsvarskommisjonen.pdf