Narvik Havn KF

Innspill til forsvarskommisjonen fra Narvik Havn KF

Fra: Narvik Havn KF
Til: Forsvarskommisjonen
Dato: 15.12.2022
Tittel: Innspill til forsvarskommisjonen fra Narvik Havn KF

Narvik Havn KF takker for muligheten til å gi innspill til kommisjonens viktige arbeid.

Vi ønsker i dette innspillet å sette søkelys på viktigheten av tilstrekkelig kapasitet på jernbanen fra Narvik mot Sverige og Finland samt vår kapasitet som mottakshavn for å gjennomføre alliert mottak av militært utstyr og materiell.

I kommisjonens mandat pekes det på at den sikkerhetspolitiske utviklingen fører til at vi blir «… mer avhengig av samarbeid med allierte». I denne sammenheng spiller Narvik, som havn og logistikknutepunkt en viktig rolle. Det er forventet at Sverige og Finland vil bli en del av NATO i nær fremtid. I denne sammenhengen vil det være høyaktuelt å samarbeide med disse landene og øvrige allierte for å sikre tilstrekkelig alliert mottak under gitte situasjoner.

Vi merker for tiden stor interesse for Narvik som Atlanterhavnhavn, spesielt fra finsk side.

Dette medfører at norske myndigheter fremover, sammen med blant annet Sverige, Finland og EU (gjennom f.eks Ten-T-programmet) må sikre tilstrekkelig kapasitet og tilgjengelighet på logistikkorridoren fra Narvik og over mot Sverige og Finland. Spesielt gjelder dette Ofotbanen og Malmbanan, hvor det er viktig med utbygginger som på sikt kan gi dobbeltspor på denne jernbaneforbindelsen.

Det er også et vesentlig poeng at en i større grad tar denne logistikkorridoen i daglig bruk, for å sikre at alle systemer fungerer i situasjoner hvor det kreves at en må transporterer betydelig mengder militært materiell og utstyr fra Narvik og videre østover. Å bygge ut denne jernbanen er også fornuftig fordi den er en forutsetning for å transportere fremtidige økte mengder med sjømat, mineraler og godstyper som vil øke, i følge våre prognoser.

I tillegg til kapasitet og tilgjengelighet på jernbanen er det viktig å sikre gode veiforbindelser og døgnåpen tollstasjon på Bjørnfjell.

Det er også et sentralt poeng å sette søkelys på infrastruktur i mottakshavnene (Borg, Trondheim og Narvik)
som vil være viktig for Forsvaret og allierte i tiden som kommer. I Narvik er det eksempelvis behov får å rehabilitere og utvikle havneinfrastrukturen tilpasset det økte behovet for håndtering av militært materiell og utstyr i havnen. Vi forventer i denne sammenheng et samarbeid med norske myndigheter og Forsvaret om finansiering av disse nødvendige tiltakene. Enten det være seg direkte tilskudd over statsbudsjettet eller som prioritert prosjektstøtte innen eksisterende tilskuddsordninger. Vi er selvsagt også åpne for å diskutere alternative modeller som sørger for at Narvik Havn KF kan møte de forventninger og krav som stilles til oss i lys av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen.

Vi deltar gjerne på møte med kommisjonen for å utdype disse forholdene og for å diskutere løsninger som kan gjøre Forsvaret og forsvarssektoren enda bedre rustet til å møte dagens og morgendagens utfordringer.