Nordland fylkeskommune

I den vedlagte saken har Fylkesrådet i Nordland behandlet innspill til forsvarskommisjonen.

I sakens drøftingsdel gjennomgås områder fylkesrådet betrakter som viktige for Forsvarets videre utvikling, mens de konkrete innspillene gis gjennom fylkesrådets vedtak

Fylkesrådets vedtak:

1. Forsvaret er viktig for Norge og for Nordland. Forsvaret slagord «For alt vi har. Og alt vi er.» oppsummerer forsvarets rolle og betydning godt. Fylkesrådet er opptatt av å videreutvikle forsvarsfylket Nordland, i samarbeid med forsvarskommunene våre, til det beste for Forsvaret og for fylket. Fylkesrådet mener at forsvarskommisjonens arbeid er viktig, og dens innstilling vil sammen med fagmilitært råd og innstilling fra totalberedskapskommisjonen føre neste langtidsplan for Forsvaret har ett av tidenes tyngste forarbeider.

2. Fylkesrådet mener at Forsvarets organisasjon bør vært likest mulig organisert i fred som i krig og krise. Ledelse, og særlig operative ledelseselementer bør i større grad være lokalisert der de skal ha sin virksomhet i en krisesituasjon

3. Forsvaret har stor betydning for flere lokalsamfunn i Nordland. Forsvarets tilstedeværelse betyr kompetansearbeidsplasser og aktivitet, innbyggere og inntekter for kommunen. Det har vært et gjennomgående mantra i forsvarspolitiske debatter at forsvarspolitikk ikke er distriktspolitikk. Denne forståelsen har imidlertid blitt utfordret den seneste tiden, og Fylkesrådet ønsker å understreke at selv om forsvarspolitikk ikke skal være distriktspolitikk, så kan distriktspolitikk være god forsvarspolitikk. Forsvarskommisjonen oppfordres derfor til å se på distriktspolitiske virkemidler for å sikre kontinuerlig suverenitetshevdelse i nord.

4. Bosetting av Forsvarets personell i lokalsamfunnene de er stasjonert vil både styrke vertskommunene, Forsvarets operative evne, og sivil beredskap. Samtidig vil økt bosetting bidra til å integrere Forsvarets base i lokalsamfunnene, og bidra til å styrke Forsvaret legitimitet lokalt. Økt andel lokale innkjøp vil også kunne styrke det samme. Forsvarskommisjonen oppfordres derfor til å se på tiltak for å bygge lokalsamfunnene rundt Forsvarets baser, for eksempel gjennom å sikre større grad av bosetting av militært tilsatte i vertskommunen og økt grad av lokale innkjøp.

5. Norges sikkerhet er uløselig knyttet til medlemskap i NATO, og alliert tilstedeværelse i Norge er helt avgjørende for vår sikkerhet. Nordland har flere baser som er tiltenkt en betydelig rolle innenfor alliert mottak ved behov. Evnen til alliert mottak er imidlertid begrenset av manglende investering i vedlikehold av kritisk infrastruktur, for eksempel på Luftforsvarets base Andøya og Evenes flystasjon. Fylkesrådet mener at forsvarskommisjonen bør ha et særlig blikk på behovet for investeringer i mottakskapasitet i sitt videre arbeid.

6. Fylkesrådet mener at Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) må styrkes for slik å bidra til mer operativ ledelse i nord. Vi er positive til signalene fra Sjef Luftforsvaret om at han ønsker å flytte egen funksjon og deler av sin stab dit, og mener at forsvarskommisjonen bør vurdere om større deler av Forsvarets ledelse kan flyttes nordover.

7. Fylkesrådet merker seg Sjef Luftforsvarets ønske om samlokalisering at lufttaktisk kommando, og ønske om et samlokalisert Nordisk luftoperasjonssenter. Lokalisert til FOH vil begge deler vil kunne bidra til en styrking av Forsvarets operative miljø i nord.

8. Lokal tilgang på militær utdanning er viktig både for å rekruttere landsdelens innbyggere til militære karrierer, og for å styrke Forsvarets kompetansemiljøer i nord. Fylkesrådet mener at opprettelsen av en rekruttutdanning på Drevjamoen i Vefsn vil kunne bidra til dette. Fylkesrådet oppfordrer forsvarskommisjonen til å se på alle nivåer av militære utdanninger i regi av Forsvaret og vurdere om mer av utdanningen kan foregå i nord.

9. Mye av Norge er nord, og mye av nord er kyst og hav. Sjøforsvaret, og da særlig Kystvakten, har stor betydning for suverenitetshevdelse i nord, for ressurskontroll og håndheving av regler for fangst og fiske, og for den daglige sikkerheten til kystsamfunnene i nord. Fylkesrådet mener at det er viktig at disse fortsetter å ha brorparten av sine seilingsdøgn i nord, og at man fortsetter å bygge ledelses- og kompetansemiljøene rundt Sjøforsvarets kystvaktbase Sortland og Ramsund orlogsstasjon.

10. Kystvakten har en svært viktig funksjon i den daglige SAR-beredskapen langs kysten. Graden av tilstedeværelse og evnen til å bidra til sikkerheten for fiskere og maritime miljøer henger direkte sammen med antallet seilingsdøgn. Fylkesrådet mener derfor at antallet seilingsdøgn i nord bør økes.

11. Heimevernet har stor betydning for forsvarsevnen, og oppslutningen om Heimevernet er et direkte uttrykk for folkets forsvarsvilje. Heimevernets store fortrinn er at det består av soldater spredt ut over hele landet. De har nettverk, lokal kunnskap, livserfaringer, kompetanse fra sivilt liv, og kjenner den lokale geografien inngående. Fylkesrådet mener at Heimevernet må styrkes videre, og at heimevernsdistriktene må sikres nok personell, nok materiell og utstyr, og nok øvingsdøgn.

12. Sjøheimevernet ble nedlagt i 2017. Fylkesrådet mener at dette har svekket evnen til overvåkning og kontroll langs kysten, og ført til en svekket evne til objektsikring ved kyst og til havs. Fylkesrådet ber derfor om at Sjøheimevernet vurderes gjenopprettet.

13. Space er en viktig del av et fremtidig forsvar av Norge, og vil tilta i viktighet som et domene for krigføring i fremtiden. Norge har romkapasiteter som vil bli svært viktige for NATO, sentrert rundt oppskytningsfasilitetene på Andøya. Fylkesråden mener at disse må videreutvikles i en alliert kontekst. Det er videre behov for å raskt sette i verk tiltak som sikrer nasjonal og alliert kontroll over oppskytningsfasiliteter på norsk jord.

14. Det er behov for å vurdere hvordan Forsvaret skal ivareta utviklingen innenfor krigføring i romdomenet. Det bør ses på om en av de eksisterende våpengrenene, for eksempel Luftforsvaret, skal ha ansvaret for kapasiteter innenfor krigføring i rommet, eller om Norge bør gjøre som USA og danne en egen våpengren med dette ansvaret.

Innspill-til-forsvarskommisjonen-fra-Nordland-fylkeskommune1079742.pdf